Области на приложение

Индустриални области

  • Водно-електрически централи
  • Топло-електрически централи
  • Соларни паркове
  • Ветрогенераторни паркове
  • Централи за биомаса
  • Подстанции
Image

 Потенциални потребители

Производители на индустриално електро-механично оборудване с техните инженерни и производствени звена.